OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

正点原子全套STM32开发资料,上千讲STM32视频教程,RT1052教程免费下载啦...
查看: 379|回复: 1

ADC采集,DMA模式下的采样频率设置

[复制链接]

  离线 

5

主题

15

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
57
金钱
57
注册时间
2018-1-17
在线时间
11 小时
发表于 2018-3-13 13:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
ADC电压采集,在DMA模式下怎么设置各个通道的采样频率呢,请朋友们帮忙解释一下,谢谢啦,下边是程序代码/**
  * @brief  ÅäÖÃADC1¤×÷Ä£ê½
  * @param  ÎT
  * @retval ÎT
  */
static void ADCx_Mode_Config(void)
{
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
       
        // ′ò¿aDMAê±Öó
        RCC_AHBPeriphClockCmd(ADC_DMA_CLK, ENABLE);
        // ′ò¿aADCê±Öó
        ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
       
        // ¸′λDMA¿ØÖÆÆ÷
        DMA_DeInit(ADC_DMA_CHANNEL);
       
        // ÅäÖà DMA 3õê¼»ˉ½á11ìå
        // íaéè»ùÖ·Îa£oADC êy¾Y¼Ä′æÆ÷μØÖ·
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( u32 ) ( & ( ADC_x->DR ) );
       
        // ′æ′¢Æ÷μØÖ·
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue1;
       
        // êy¾YÔ′à′×Ôíaéè
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
       
        // »o3åÇø′óD¡£¬ó|¸Ãμèóúêy¾YÄ¿μÄμØμÄ′óD¡
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = NOFCHANEL;
       
        // íaéè¼Ä′æÆ÷Ö»óDò»¸ö£¬μØÖ·2»óÃμYÔö
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;

        // ′æ′¢Æ÷μØÖ·μYÔö
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
       
        // íaéèêy¾Y′óD¡Îa°ë×Ö£¬¼′ὸö×Ö½ú
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
       
        // Äú′æêy¾Y′óD¡ò2Îa°ë×Ö£¬¸úíaéèêy¾Y′óD¡Ïàí¬
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
       
        // Ñ-»·′«êäÄ£ê½
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;       

        // DMA ′«êäí¨μàóÅÏ輶Îa¸ß£¬μ±ê1óÃò»¸öDMAí¨μàê±£¬óÅÏ輶éèÖÃ2»ó°Ïì
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
       
        // ½ûÖ1′æ′¢Æ÷μ½′æ′¢Æ÷ģ꽣¬òòÎaêÇ′óíaéèμ½′æ′¢Æ÷
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
       
        // 3õê¼»ˉDMA
        DMA_Init(ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
       
        // ê1Äü DMA í¨μà
        DMA_Cmd(ADC_DMA_CHANNEL , ENABLE);
       
        // ADC Ä£ê½ÅäÖÃ
        // Ö»ê1óÃò»¸öADC£¬êôóúμ¥Ä£ê½
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
       
        // é¨ÃèÄ£ê½
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;

        // á¬Dø×a»»Ä£ê½
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;

        // 2»óÃía2¿′¥·¢×a»»£¬èí¼t¿aÆô¼′¿é
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;

        // ×a»»½á1ûóò¶ÔÆë
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
       
        // ×a»»í¨μà¸öêy
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = NOFCHANEL;       
               
        // 3õê¼»ˉADC
        ADC_Init(ADC_x, &ADC_InitStructure);
       
        // ÅäÖÃADCê±Öó£ÎaPCLK2μÄ8·ÖÆ죬¼′9MHz
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
       
        // ÅäÖÃADC í¨μàμÄ×a»»Ë3Dòoí2éÑùê±¼ä
        ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
        ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);       
        ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL3, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
       
       
//        ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL4, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
//        ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL5, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
//        ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL6, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
       
        // ê1ÄüADC DMA ÇëÇó
        ADC_DMACmd(ADC_x, ENABLE);
       
        // ¿aÆôADC £¬2¢¿aê¼×a»»
        ADC_Cmd(ADC_x, ENABLE);
       
        // 3õê¼»ˉADC D£×¼¼Ä′æÆ÷  
        ADC_ResetCalibration(ADC_x);
        // μè′yD£×¼¼Ä′æÆ÷3õê¼»ˉíê3é
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC_x));
       
        // ADC¿aê¼D£×¼
        ADC_StartCalibration(ADC_x);
        // μè′yD£×¼íê3é
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC_x));
       
        // óéóúûóD2éóÃía2¿′¥·¢£¬ËùòÔê1óÃèí¼t′¥·¢ADC×a»»
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_x, ENABLE);
}


回复

使用道具 举报

  离线 

508

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
132710
金钱
132710
注册时间
2010-12-1
在线时间
1240 小时
发表于 2018-3-14 01:49:28 | 显示全部楼层
帮顶
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则
关闭

必看,必学:"原子哥”力荐上一条 /1 下一条

正点原子公众号

QQ|联系我们|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2018-9-19 07:24

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表
/* */