OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

正点原子全套STM32/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程,RT1052教程免费下载啦...
查看: 499|回复: 8

AD采集区段出现0

[复制链接]

2

主题

23

帖子

0

精华

新手上路

积分
42
金钱
42
注册时间
2018-3-28
在线时间
24 小时
发表于 2018-5-16 13:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
用STM32F103C8T6的AD采集处理音频信号,在我不对麦克风说话时 一切正常,对着发出声音后 间接的有0出现 找不出是什么问题
[C] 纯文本查看 复制代码
int q,h,z;
   u8 tmp_buf[4],i;
void TIME_INIT(void)
{
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //ê±Öóê1Äü
	
 TIM_DeInit(TIM1);
 TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
 TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
 GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
	
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);	
	
	
	
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00; 
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x3FF; 
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
 
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x200;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; 
 TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
 
 TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
 TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); 
	TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);

}

//í¨óö¨ê±Æ÷3ÖD¶Ï3õê¼»ˉ
//Õaàïê±ÖóÑ¡ÔñÎaAPB1μÄ2±¶£¬¶øAPB1Îa36M
//arr£o×Ô¶ˉÖØ×°Öμ¡£
//psc£oê±ÖóÔ¤·ÖÆμêy
//Õaàïê1óÃμÄêǶ¨ê±Æ÷3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
{
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //ê±Öóê1Äü
	
	//¶¨ê±Æ÷TIM33õê¼»ˉ
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //éèÖÃÔúÏÂò»¸ö¸üDÂê¼t×°èë»î¶ˉμÄ×Ô¶ˉÖØ×°ÔؼÄ′æÆ÷ÖüÆúμÄÖμ	
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //éèÖÃóÃà′×÷ÎaTIMxê±ÖóÆμÂê3yêyμÄÔ¤·ÖÆμÖμ
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //éèÖÃê±Öó·Ö¸î:TDTS = Tck_tim
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIMÏòéϼÆêyÄ£ê½
	TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //¸ù¾YÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉTIMxμÄê±¼ä»ùêyμ¥λ
 
	TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //ê1ÄüÖ¸¶¨μÄTIM3ÖD¶Ï,ÔêDí¸üDÂÖD¶Ï

	//ÖD¶ÏóÅÏ輶NVICéèÖÃ
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3ÖD¶Ï
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //ÏèÕ¼óÅÏ輶0¼¶
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //′óóÅÏ輶3¼¶
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQí¨μà±»ê1Äü
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //3õê¼»ˉNVIC¼Ä′æÆ÷


	TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //ê1ÄüTIMx	
	TIME_INIT();	
}
//¶¨ê±Æ÷3ÖD¶Ï·tÎñ3ìDò
void TIM3_IRQHandler(void)  //TIM3ÖD¶Ï
{
	
	if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //¼ì2éTIM3¸üDÂÖD¶Ï·¢éúóë·ñ
	{
	
		TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); //Çå3yTIMx¸üDÂÖD¶Ï±êÖ¾ 

		z=Get_Adc(1);
	 // printf("%d\r\n",z);
		q=z/100;
  h=z%100;
		
  tmp_buf[0]=q;
  tmp_buf[1]=h;
		printf("%d\r\n",q*100+h);
		//NRF24L01_TxPacket(tmp_buf);
	//	printf("%d%d\r\n",tmp_buf[0],tmp_buf[1]);
  // TIM1->CCR1 =z; //PWMêä3ö
      
	}
}ADC的初始化
[C] 纯文本查看 复制代码
void Adc_Init(void)
{ 	
	ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; 
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1	, ENABLE );	 //ê1ÄüADC1í¨μàê±Öó
 

	
	RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);  //éèÖÃADC·ÖÆμòò×ó6 72M/6=12,ADC×î′óê±¼ä2»Äü3¬1y14M

	
	
	//PA1 ×÷ÎaÄ£Äaí¨μàêäèëòy½Å             
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;		//Ä£Äaêäèëòy½Å
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);	

	ADC_DeInit(ADC1); //¸′λADC1 

	ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;	//ADC1¤×÷Ä£ê½:ADC1oíADC21¤×÷Ôú¶àá¢Ä£ê½
	ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;	//Ä£êy×a»»1¤×÷Ôúμ¥í¨μàÄ£ê½
	ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;	//Ä£êy×a»»1¤×÷Ôúμ¥′Î×a»»Ä£ê½
	ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;	//×a»»óéèí¼t¶ø2»êÇía2¿′¥·¢Æô¶ˉ
	ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;	//ADCêy¾Yóò¶ÔÆë
	ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;	//Ë3Dò½øDD1æÔò×a»»μÄADCí¨μàμÄêyÄ¿
	ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);	//¸ù¾YADC_InitStructÖDÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉíaéèADCxμļÄ′æÆ÷  

 
	ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);	//ê1ÄüÖ¸¶¨μÄADC1
	
	ADC_ResetCalibration(ADC1);	//ê1Äü¸′λD£×¼ 
	 
	while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));	//μè′y¸′λD£×¼½áêø
	
	ADC_StartCalibration(ADC1);	 //¿aÆôADD£×¼
 
	while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));	 //μè′yD£×¼½áêø
 
//	ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);		//ê1ÄüÖ¸¶¨μÄADC1μÄèí¼t×a»»Æô¶ˉ1|Äü

}				 
//»ñμÃADCÖμ
//ch:í¨μàÖμ 0~3
u16 Get_Adc(u8 ch)  
{
	
 	//éèÖÃÖ¸¶¨ADCμÄ1æÔò×éí¨μ࣬ò»¸öDòáD£¬2éÑùê±¼ä
	
	
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5 );	//ADC1,ADCí¨μà		  
 
	
	ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);		//ê1ÄüÖ¸¶¨μÄADC1μÄèí¼t×a»»Æô¶ˉ1|Äü	
	 
	while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//μè′y×a»»½áêø

	return ADC_GetConversionValue(ADC1);	//·μ»Ø×î½üò»′ÎADC11æÔò×éμÄ×a»»½á1û
}

u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
{
	u32 temp_val=0;
	u8 t;
	for(t=0;t<times;t++)
	{
		temp_val+=Get_Adc(ch);
		delay_ms(5);
	}
	return temp_val/times;
} 	 


QQ图片20180516134603.png 这个是效果

回复

使用道具 举报

2

主题

23

帖子

0

精华

新手上路

积分
42
金钱
42
注册时间
2018-3-28
在线时间
24 小时
 楼主| 发表于 2018-5-16 15:00:44 | 显示全部楼层
现在发现了新的问题   AD的0和非0  分别以七个 八个 周期性出现
回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
136909
金钱
136909
注册时间
2010-12-1
在线时间
1401 小时
发表于 2018-5-17 01:21:50 | 显示全部楼层
帮顶
回复

使用道具 举报

4

主题

316

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2107
金钱
2107
注册时间
2015-10-17
在线时间
233 小时
发表于 2018-5-17 08:36:50 | 显示全部楼层
硬件隔直流后出现负值?示波器看下ad管脚波形
回复

使用道具 举报

31

主题

265

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
413
金钱
413
注册时间
2018-1-9
在线时间
65 小时
发表于 2018-5-17 08:43:15 | 显示全部楼层
查看一下麦克风的输出是不是有负的,这样的话就需要加一个偏置电路。还有你的采样率是多少?这个波特率能不能把你ad采到的信息都发送到串口助手??
回复

使用道具 举报

2

主题

23

帖子

0

精华

新手上路

积分
42
金钱
42
注册时间
2018-3-28
在线时间
24 小时
 楼主| 发表于 2018-5-17 18:09:12 | 显示全部楼层
hgr211 发表于 2018-5-17 08:36
硬件隔直流后出现负值?示波器看下ad管脚波形

1.jpg
回复

使用道具 举报

2

主题

23

帖子

0

精华

新手上路

积分
42
金钱
42
注册时间
2018-3-28
在线时间
24 小时
 楼主| 发表于 2018-5-17 18:09:43 | 显示全部楼层
jinfeihan57 发表于 2018-5-17 08:43
查看一下麦克风的输出是不是有负的,这样的话就需要加一个偏置电路。还有你的采样率是多少?这个波特率能不 ...

没  这个麦克风是以1.68V为基准  上下波动  但基本只是向上波动
回复

使用道具 举报

31

主题

265

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
413
金钱
413
注册时间
2018-1-9
在线时间
65 小时
发表于 2018-5-18 10:50:10 | 显示全部楼层
橙One 发表于 2018-5-17 18:09
没  这个麦克风是以1.68V为基准  上下波动  但基本只是向上波动

不要硬件个直流啊!!
回复

使用道具 举报

4

主题

316

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2107
金钱
2107
注册时间
2015-10-17
在线时间
233 小时
发表于 2018-5-18 11:10:25 | 显示全部楼层
看不清,好像没直流电位。stm不能采集负电压,交流必须有个直流分量,不然会出现小于0的状态,你可以直接测试下你的ad脚电压应该有个直流的电压。如果本身不带直流电位,那就隔直流,然后ad io上拉,下拉一个相同的电阻,让直流电位到vcc/2.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则
关闭

正点原子STM32/FPGA资料免费下载上一条 /1 下一条

正点原子公众号

QQ|联系我们|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2019-1-24 00:26

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表
/* */