OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

正点原子全套STM32/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程,RT1052教程免费下载啦...
查看: 580|回复: 10

请大神帮看一下我的CAN哪里配置有问题,就是发不出数据出来

[复制链接]

7

主题

30

帖子

0

精华

新手上路

积分
40
金钱
40
注册时间
2017-8-4
在线时间
17 小时
发表于 2018-10-12 15:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
本帖最后由 守望者2481632 于 2018-10-12 15:19 编辑

CAN配置:

u8 CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
{
        GPIO_InitTypeDef                 GPIO_InitStructure;
        CAN_InitTypeDef                CAN_InitStructure;
        CAN_FilterInitTypeDef          CAN_FilterInitStructure;

        NVIC_InitTypeDef                  NVIC_InitStructure;

        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//ê1ÄüPORTAê±Öó                                                                                                                    

        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);//ê1ÄüCAN1ê±Öó        

        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //¸′óÃíÆíì
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                        //3õê¼»ˉIO

        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;        //éÏà-êäèë
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                        //3õê¼»ˉIO

        //CANμ¥ÔaéèÖÃ
        CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;                        //·Çê±¼ä′¥·¢í¨DÅģ꽠 
        CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;                        //èí¼t×Ô¶ˉàëÏß1üàí         
        CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;                        //ËˉÃßÄ£ê½í¨1yèí¼t»½DÑ(Çå3yCAN->MCRμÄSLEEPλ)
        CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;                        //½ûÖ1±¨ÎÄ×Ô¶ˉ′«Ëí
        CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;                         //±¨ÎÄ2»Ëø¶¨,DÂμĸ2¸Ç¾éμÄ  
        CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;                        //óÅÏ輶ó鱨Îıê궷û¾ö¶¨
        CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode;                //Ä£ê½éèÖão mode:0,ÆÕí¨Ä£ê½;1,»Ø»·Ä£ê½;
        //éèÖÃ2¨ìØÂê
        CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw;                                //ÖØDÂí¬2½ìøÔ¾¿í¶è(Tsjw)Îatsjw+1¸öê±¼äμ¥λ  CAN_SJW_1tq   
        CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1;                         //Tbs1=tbs1+1¸öê±¼äμ¥λCAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
        CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;                                //Tbs2=tbs2+1¸öê±¼äμ¥λCAN_BS2_1tq ~        CAN_BS2_8tq
        CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp;        //·ÖÆμÏμêy(Fdiv)Îabrp+1        
        CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);                //3õê¼»ˉCAN1

        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;        //1yÂËÆ÷0
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;         //Æá±ÎλÄ£ê½
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;         //32λ¿í
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;        //32λID
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32λMASK
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//1yÂËÆ÷01Øáaμ½FIFO0
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//¼¤»î1yÂËÆ÷0

        CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);                        //ÂË2¨Æ÷3õê¼»ˉ
        
        CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);                                //FIFO0ÏûÏ¢1òoÅÖD¶ÏÔêDí.                    

        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;     // Ö÷óÅÏ輶Îa1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;            // ′ÎóÅÏ輶Îa0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

        return 0;
}  


CAN发送函数:

u8 Can_Send_Msg(u8* msg,u8 len)
{        
        u8 mbox;
        u16 i=0;
        CanTxMsg TxMessage;
        TxMessage.StdId=0x12;                        // ±ê×¼±ê궷û
        TxMessage.ExtId=0x12;                        // éèÖÃà©Õ1±êê¾·û
        TxMessage.IDE=CAN_Id_Standard;         // ±ê×¼Ö¡
        TxMessage.RTR=CAN_RTR_Data;                // êy¾YÖ¡
        TxMessage.DLC=len;                                // òa·¢ËíμÄêy¾Y3¤¶è
        for(i=0;i<len;i++)
        TxMessage.Data=msg;                                 
        mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);   
        i=0;
        while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))i++;        //μè′y·¢Ëí½áêø
        if(i>=0XFFF)return 1;
        return 0;         
}


主函数:

int main(void)
{
        u8 i,j,t;
        u8 ucBack_data;
        u8 key;
        u8 aucBuffer[8] = {0};
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        uart_init(9600);                 
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
        LED_Init();                          

        CAN_Mode_Init(CAN_SJW_2tq,CAN_BS2_7tq,CAN_BS1_9tq,8,CAN_Mode_Normal);
        printf("Restart\r\n");
         while(1)
        {
                for(j=0;j<8;j++)
                {
                        aucBuffer[j] = 0;
                        aucBuffer[j] += (j+'0');
                        printf("%c ",aucBuffer[j]);
                }
                printf("\r\n");
                ucBack_data = Can_Send_Msg(aucBuffer,8);
                if(ucBack_data == 0)
                {
                        printf("Success! \r\n");
                }
                else
                {
                        printf("Failed! \r\n");
                }
                t++;
                delay_ms(1000);
                if(t==2)
                {
                        LED0=!LED0; //提示系统正在运行
                        t=0;
                }                  
        }
}


我用USBCAN调试助手查看,并没有看到有数据发出,大神帮分析一下哪里出了问题

回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
137152
金钱
137152
注册时间
2010-12-1
在线时间
1408 小时
发表于 2018-10-13 02:19:49 | 显示全部楼层
看着像 我们例程啊,接线没错吧?
回复

使用道具 举报

7

主题

30

帖子

0

精华

新手上路

积分
40
金钱
40
注册时间
2017-8-4
在线时间
17 小时
 楼主| 发表于 2018-10-13 08:25:40 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-10-13 02:19
看着像 我们例程啊,接线没错吧?

就是例程上的,除了没有加终端电阻,其他的接线都一样的啊
回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
137152
金钱
137152
注册时间
2010-12-1
在线时间
1408 小时
发表于 2018-10-14 01:56:57 | 显示全部楼层
守望者2481632 发表于 2018-10-13 08:25
就是例程上的,除了没有加终端电阻,其他的接线都一样的啊

是我们开发板?
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

4

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
72
金钱
72
注册时间
2018-8-19
在线时间
8 小时
发表于 2018-10-14 11:18:10 | 显示全部楼层

原子哥,请帮忙看下我的这个帖子
STM32F072XX CAN 寄存器RDT0R的FMI位 调试疑问
http://www.openedv.com/forum.php ... &fromuid=114644
(出处: OpenEdv-开源电子网)
回复

使用道具 举报

4

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
72
金钱
72
注册时间
2018-8-19
在线时间
8 小时
发表于 2018-10-14 11:19:15 | 显示全部楼层

原子哥,请帮忙看下我的这个帖子:
STM32F072XX CAN 寄存器RDT0R的FMI位 调试疑问
http://www.openedv.com/forum.php ... &fromuid=114644

回复

使用道具 举报

4

主题

13

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
72
金钱
72
注册时间
2018-8-19
在线时间
8 小时
发表于 2018-10-14 11:27:29 | 显示全部楼层

原子哥,请帮忙看下我的这个帖子:
http://www.openedv.com/forum.php ... &fromuid=114644

回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
137152
金钱
137152
注册时间
2010-12-1
在线时间
1408 小时
发表于 2018-10-15 02:28:47 | 显示全部楼层
耶不耶 发表于 2018-10-14 11:27
原子哥,请帮忙看下我的这个帖子:
http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=280597&fromu ...

072的can我也没搞过
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
137152
金钱
137152
注册时间
2010-12-1
在线时间
1408 小时
发表于 2018-10-15 02:28:50 | 显示全部楼层
耶不耶 发表于 2018-10-14 11:27
原子哥,请帮忙看下我的这个帖子:
http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=280597&fromu ...

072的can我也没搞过
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

7

主题

30

帖子

0

精华

新手上路

积分
40
金钱
40
注册时间
2017-8-4
在线时间
17 小时
 楼主| 发表于 2018-10-15 13:35:51 | 显示全部楼层

用的不是开发板,是自己设计的一个板子,用另一套库文件,CAN就可以发出数据,用开发板的库文件就不可以
回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
137152
金钱
137152
注册时间
2010-12-1
在线时间
1408 小时
发表于 2018-10-16 02:23:09 | 显示全部楼层
守望者2481632 发表于 2018-10-15 13:35
用的不是开发板,是自己设计的一个板子,用另一套库文件,CAN就可以发出数据,用开发板的库文件就不可以

那就用你的另外一套库函数吧
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则
关闭

正点原子STM32/FPGA资料免费下载上一条 /1 下一条

正点原子公众号

QQ|联系我们|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2019-2-18 17:58

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表
/* */