OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

正点原子全套STM32/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程,RT1052教程免费下载啦...
查看: 1171|回复: 2

stm32407的高级定时器如何配置??怎麽好像跟通用的配置不一样呢?能看下那里不对吗?

[复制链接]

2

主题

4

帖子

0

精华

新手上路

积分
22
金钱
22
注册时间
2016-11-21
在线时间
6 小时
发表于 2016-11-21 19:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
void TIM1_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
{                                                          
       
       
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
       
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);            
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);                
       
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_TIM1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1);
       
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;           
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //¸
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;       
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;        //éÏà-
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);              //3õê¼»ˉPF9
          
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;  //¶¨ê±Æ÷·ÖÆμ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //ÏòéϼÆêyÄ£ê½
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   //×Ô¶ˉÖØ×°ÔØÖμ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
       
        TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);//3õê¼»ˉ¶¨ê±Æ÷14
       
        //3õê¼»ˉTIM14 Channel1 PWMģ꽠        
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //Ñ¡Ôñ¶¨ê±Æ÷Ä£ê½:TIMÂö3å¿í¶èμ÷ÖÆÄ£ê½2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //±è½Ïêä3öê1Äü
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //êä3ö¼«DÔ:TIMêä3ö±è½Ï¼«DÔμí
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //¸ù¾YTÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉíaéèTIM1 4OC1

        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //ê1ÄüTIM14ÔúCCR1éÏμÄԤװÔؼÄ′æÆ÷
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
       
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);//ARPEê1Äü
       
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //ê1ÄüTIM14

回复

使用道具 举报

527

主题

9万

帖子

31

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
138442
金钱
138442
注册时间
2010-12-1
在线时间
1433 小时
发表于 2016-11-21 22:05:06 | 显示全部楼层
帮顶
回复

使用道具 举报

28

主题

217

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
493
金钱
493
注册时间
2013-11-19
在线时间
92 小时
发表于 2017-10-9 16:03:46 | 显示全部楼层
不知道你要配置什么功能。TIM高级定时器可以做计数、定时、PWM、捕获等等
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则
关闭

正点原子STM32/FPGA资料免费下载上一条 /1 下一条

正点原子公众号

QQ|联系我们|手机版|官方淘宝店|微信公众平台|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2019-3-24 14:49

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表
/* */